76 servers with 1725 clients on 13321 slots
Server list updated

Terms of use

Kontaktní údaje

E-mail: [email protected]

PayPal účet pro platby: [email protected]

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky používání služeb (dále jen ,,podmínky používání") jsou závazným smluvním ustanovením mezi internetovou stránkou teamspeak3-servers.eu (dále jen ,,webová stránka") jako poskytovatelem služeb, jejichž provozovatelem je Kobík Jakub (dále jen ,,provozovatel"), a Vámi, jakožto koncovým uživatelem služeb (dále jen ,,uživatel").
1.2. Používáním služeb webové stránky vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání a zavazujete se k jejich dodržování.

2. Provozování služeb

2.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odstavit svoje služby mimo běžný provoz bez předchozího upozornění uživatele. Jakékoliv změny v technické povaze služeb mohou být vedeny bez předchozího upozornění uživatele.
2.2. Provozovatel se snaží udržovat poskytované služby v co nejlepším technickém stavu a provozu. Za jakékoliv ztráty v případě technickým selháním avsak webová stránka vylučuje svoji zodpovědnost.
2.3. Přístupnost webové stránky není garantována.
2.4. Provozovatel, jeho pracovníci a osoby pověřené si vyhrazují možnost jakékoliv manipulace s technickými a provozními parametry přidaných serverů poskytovaných služeb.

3. Používání služeb

3.1. Uživatel je povinen webové stránky využívat takovým způsobem, aby nedocházelo k žádnému úmyslnému poškozování webové stránky či jiných technických služeb.

4. Ochrana soukromí a osobních údajů

4.1. Uživatel užíváním služeb webové stránky vyjadřuje souhlas se shromažďováním a nakládáním s jeho informacemi (IP adresa, e-mailová adresa, informace o zařízení a webovém prohlížeči) za účelem provozu a zkvalitnění služeb.
4.2. Provozovatel se zavazuje k nakládání s osobními údaji v souladu s platnými zákony České Republiky.

5. Platební služby

5.1. Uživatel má možnost zakoupit pro přidaný server výhody v podobě časového TIP statusu a zobrazování v horní části seznamu.
5.2. Provozovatel garantuje dodání smluvených výhod serveru uživatele pouze v případě, že smluvená částka peněz příjde prostřednictvím dostupné platební možnosti. (PayPal)
5.3. Prozovovatel garantuje možnost vrácení peněz v případě, že k tomu má uživatel patřičné důvody. V tom případě jsou uživateli navráceny peníze prostřednictvím platební možnosti při zakoupení. Částka činí hodnotu platby mínus 5% za každý uplynulí den od platby.

6. Odpovědnost za obsah

6.1. Provozovatel ručí za správnost informačních sdělení, které oficiálně vydal on sám.
6.2. Provozovatel neodpovídá za obsah uveřejněný na webové stránce jinými uživateli.

7. Ukončení používání

7.1. Provozovatel, jeho pracovníci a osoby pověřené si vyhrazují právo na bezprostřední ukončení používání webové stránky uživatelem bez udání důvodu. Tato akce se provádí technickým znemožnením přístupu k webové stránce. V takovém případě s okamžitou platností zanikají právní vztahy mezi webovou stránkou a uživatelem definované v těch podmínkách používání.
7.2. Uživatel má možnost vypovědět smluvní podmínky používání okamžitým ukončením uživání webové stránky.

8. Další ustanovení webovou stránkou

8.1. Přidávání teamspeak3 serverů do seznamu serverů:
8.1.1. Provozovatel nezodpovídá za majetková práva k přidaným teamspeak3 serverům. Servery může přidávat každý uživatel bez nějakého majetkového omezení.
8.1.2. Uživatel má právo na odstranění teamspeak3 serveru ze seznamu serverů po prokázání majetkového práva prostřednictvím samotného teamspeak3 serveru nebo e-mailovou adresou zadanou při přidávání serveru.
8.1.3. Uživatel má právo na úpravu informací teamspeak3 serveru po prokázání majetkového práva prostřednictvím samotného teamspeak3 serveru nebo e-mailovou adresou zadanou při přidávání serveru.
8.1.4. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit a upravovat teamspeak3 server bez udání důvodu nebo předchozího upozornění uživatele.
8.1.5. Provozovatel nezodpovídá za případnou zneužitelnost informací přidaných teamspeak3 serverů třetí osobou. Všechny přidané servery jsou přidány na zodpovědnost uživatele a jsou zcela veřejné pro všechny uživatele a služby API.

9. Upozornění k autorským právům

9.1. Provozovatel je v souladu se zák. č 121/2000 sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková práva k webové stránce.
9.2. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel nebo uživatel umíšťuje na webovou stránku, včetně designu stránek, veškerých vyzobrazení a textů.